Galeria fotografica
Tanca la fotografia
Marsal excavacions S.L.
Què Fem

Obra pública i privada:

-Topografia i replanteig d'obres.

-Esbrossada de terrenys.

-Construcció de claveguerams.

-Demolició paviments.

-Execució escomeses clavegueram en llocs urbans.

-Excavació per caixes de paviments.

-Excavació per rebaixos.

-Nivellació de sub-bases, bases, caixa paviments, etc.

-Excavació en terreny rocós.

-Dranatges.

-Estabilització en terrenys pantanosos.

-Replens en terres.

-Col·locació de vorades, panot, embornals, -rigoles, etc.

-Enllumenat públic.

-Talls intermitents en ctra regulada amb semàfors mobils.

-Ponts.

-Escolleres i rocalla.

-Cimentacions.

-Consolidació de taluts.

-Paviments asfàltics, amb formigó, prefabricats, etc.

-Enderrocs.

-Gestió de descontaminació i retirada d´amiant.
-Parcs i jardins.

-Arranjament de camins.

Manteniment i serveis:

-Senyalització viaria, vertical i horitzontal.

Reparació de flonjals.

Reparació de reixers i punts via pública.

llevar neu en carreteres.

Manteniment de camins públics i rurals.

 

Grua en claveguera

Clavegueram
Carrer sencer
Obra urbama completa
Ordenacio viaria
Retirada de plaques de fibrociment.
treballs de dessamianto.
Llevar neu de les carreteres.
LLevar neu

Maquinaria
Marsal Excavacions S.L • Tel. 938 646 987 • C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans
Desenvolupat per Calidae