Els Nostres Serveis

El nostre àmbit d’actuació es troba principalment en projectes on intervingui qualsevol tipus de maquinària, tant en el sector públic com privat.

Obra Pública i Privada

 • Topografia i replanteig d’obres.
 • Esbrossada de terrenys.
 • Construcció de claveguerams.
 • Demolició paviments.
 • Execució escomeses clavegueram en llocs urbans.
 • Excavació per caixes de paviments.
 • Excavació per rebaixos.
 • Anivellació de sub-bases, bases, caixa paviments, etc.
 • Excavació en terreny rocós.
 • Drenatges.
 • Estabilització en terrenys pantanosos.
 • Replens en terres.
 • Col·locació de vorades, panot, embornals, -rigoles, etc.
 • Enllumenat públic.
 • Talls intermitents en carretera regulada amb semàfors mòbils.
 • Ponts.
 • Esculleres i rocalles.
 • Cimentacions.
 • Consolidació de talussos.
 • Paviments asfàltics, de formigó, prefabricats, etc.
 • Enderrocs.
 • Gestió de descontaminació i retirada d’amiant.
 • Parcs i jardins.
 • Arranjament de camins.

Serveis i Manteniments

 • Senyalització viria, vertical i horitzontal.
 • Reparació de flonjals.
 • Reparació de reixes i punts de via pública.
 • Serveis en situacions climatològiques anòmales (neu, ventades, temporals, etc).
 • Manteniment de camins públics i rurals.

Construcció

 • Topografia i replanteig d’obres.
 • Esbrossada de terrenys.
 • Construcció de claveguerams.
 • Demolició paviments.
 • Execució escomeses clavegueram en llocs urbans.
 • Excavació per caixes de paviments.
 • Excavació per rebaixos.
 • Nivellació de sub-bases, bases, caixa paviments, etc.
 • Excavació en terreny rocós.
 • Dranatges.
 • Estabilització en terrenys pantanosos.
 • Replens en terres.
 • Col·locació de vorades, panot, embornals, -rigoles, etc.
 • Enllumenat públic.
 • Talls intermitents en ctra regulada amb semàfors mobils.
 • Ponts.
 • Escolleres i rocalla.
 • Cimentacions.
 • Consolidació de taluts.
 • Paviments asfàltics, amb formigó, prefabricats, etc.
 • Enderrocs.
 • Gestió de descontaminació i retirada d’amiant.
 • Parcs i jardins.
 • Arranjament de camins.

Alguns Projectes

Abadessa Emma

Execució del projecte d’Urbanització del Pla Parcial Camí del Cementiri a l’Ametlla del Vallès

Ajuntament de Lliça d'Amunt

Millora dels accessos de Can Xicota. Construcció de cuneta de formigó amb forma de mitja canya.

Can Cortès

Obres d’urbanització junta compensació de Can Cortès Sud a Palau de Plegamans i Solita

Contacta'ns

Marsal Excavacions SL

C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans

938 646 987

info@marsalexcavacions.com